Stanovy

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE GOLFOVÝCH MARŠÁLŮ

Článek I.

Základní ustanovení a název spolku

 1. Česká asociace golfových maršálů z.s. /dále jen CAGM/ je samosprávným dobrovolným svazkem jeho členů dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Činnost CAGM se řídí těmito Stanovami.
 3. Název spolku je: Česká asociace golfových maršálů z.s.
 4. Sídlem spolku je Praha.

Článek II.

Účel spolku – hlavní a vedlejší činnost CAGM

 1. Hlavní činností CAGM je standardizace, organizace a kontrolní činnost svých členů při provozu golfové hry a vytváření podmínek pro provozování činnosti maršálů golfových hřišť a organizování profesních kurzů, školení a s tím spojené kulturní činnosti.
 2. K dosažení co nejlepších podmínek činnosti se CAGM může začlenit do jiných korporací či společností.
 3. Vedlejší činností CAGM jsou za omezující podmínky dle čl. XI. odst. 1. Stanov výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu, v případě živností či činností jiných ty, které schválí Výbor.

 

Článek III.

Orgány CAGM

Orgány CAGM jsou:

 1. Statutární orgán
 2. Nejvyšší orgán
 3. Členská schůze
 4. Výbor
 5. Sekretář
 6. Sbor zakladatelů

Článek IV.

Statutární orgán

 1. Statutárním orgánem spolku je Prezident.
 2. Prezidenta volí ze svých členů Výbor. Prezident může být volen opakovaně.
 3. Volební období Prezidenta není omezeno. Prezidenta může Výbor kdykoliv odvolat.
 4. Prezident jako Statutární orgán zastupuje CAGM navenek a činí jeho jménem právní úkony.
 5. Prezident jako Statutární orgán rozhoduje o přijetí nových členů, zamítavé rozhodnutí není povinen zdůvodnit.
 6. Prezident jako Statutární orgán jménem spolku jedná tak, že k názvu spolku připojí podpis a název funkce.

 

Článek V.

Nejvyšší orgán

Nejvyšším orgánem CAGM je Výbor.

 

Článek VI.

Členská schůze

 1. Členskou schůzi svolává Výbor nejméně jednou ročně. Konání členské schůze musí být členům oznámeno nejméně 10 dnů předem a to prostřednictvím e-mailové zprávy, vyvěšením na desce v prostorách sídla nebo vyvěšením na webových stránkách.
 2. Členská schůze je tvořena všemi členy CAGM.
 3. Hlasovací právo s hlasem rozhodujícím mají jen členové, kteří mají vypořádány veškeré své závazky vůči CAGM či subjektům, kterých je CAGM dle čl. II. odst. 2. těchto Stanov členem.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně 3 členové s hlasem rozhodujícím.
 5. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Hlasování je veřejné – aklamací.
 6. Jednání členské schůze řídí prezident nebo jiná pověřená osoba.

Článek VII.

Výbor

 1. Výbor je nejvyšším orgánem CAGM. Výbor má 5 členů. Tři členy výboru jmenuje a odvolává kdykoliv Sbor zakladatelů, dva volí Členská schůze.
 2. Volební období volených členů Výboru začíná jejich zvolením a končí okamžikem následující volby, která musí být vykonána nejdříve pět let po zvolení a nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém uplyne celých pět let od zvolení. Členy prvního Výboru se stávají členové Sboru zakladatelů. Člen výboru může být volen opakovaně.
 3. Výbor rozhoduje zejména v těchto věcech:
  1. volí a odvolává Prezidenta a rozhoduje o změně Stanov, kterou je možno provést jen se souhlasem Sboru zakladatelů,
  2. zajišťuje přípravu a plnění rozpočtu, schválení rozpočtu a účetní závěrky,
  3. určení hlavního zaměření činnosti spolku,
  4. zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně,
  5. o dalších činnostech, které nejsou svěřeny Členské schůzi nebo Sekretáři
  6. stanovuje výši vstupních poplatků, ročních členských příspěvků, poplatků za upomínání a neplacení plateb členů či výši jiných poplatků jejichž potřeba se v souvislosti s činností CAGM ukáže jako účelná,
  7. v odůvodněných případech rozhoduje o snížení poplatků, než jaké jsou stanoveny postupem podle předcházejícího písm. F),
  8. organizuje sportovní, společenskou a kulturní činnost a řeší veškeré provozní záležitosti CAGM,
  9. řeší podle zásad zdravého rozumu spory mezi členy, přestupky členů a oznámení a stížnosti na členy, které vzniknou v souvislosti s členstvím a vykonává disciplinární pravomoc – disciplinárními opatřeními jsou napomenutí, důtka a vyloučení,
  10. rozhoduje o zaslání výzvy k zaplacení s poučením o zániku členství podle § 238 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodů neplacení členských příspěvků,
  11. vede seznam členů CAGM, zápisy a výmazy v seznamu členů provádí na základě rozhodnutí příslušných orgánů spolku, evidence členů CAGM je neveřejná, seznam členů není přístupný s výjimkou případů, kdy taková či obdobná povinnost pro CAGM vyplývá z jeho členství v jiných korporacích či společnostech dle čl. II odst. 2 Stanov,
  12. uděluje čestné členství,
  13. sjednává s právnickými osobami podmínky jejich členství,
  14. vede evidenci členů, kteří se opakovaně dopouštějí porušování svých povinností člena a prohřešků proti golfové etiketě a pravidlům. Takovýto seznam je oprávněn za podmínek stanovených zákonem zveřejnit,
  15. provádí výkon Disciplinární komise obdobným způsobem a v rozsahu jak je upraven pro Disciplinární komisi České golfové federace,
  16. schvaluje další vedlejší činnosti nad jejich rozsah uvedený v čl. II. odst. 3. Stanov.
 4. Schůze Výboru svolává Sekretář alespoň jednou za čtvrtletí. K platnosti usnesení je třeba nadpolovičního souhlasu přítomných členů Výboru. Jednání výboru řídí Prezident. O jednáních výboru, zejména jeho usneseních, pořizuje Sekretář zápis.
 5. V případě rezignace voleného člena výboru CAGM, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce může výbor CAGM svým rozhodnutím kooptovat náhradního člena výboru CAGM na dobu do příští členské schůze, která buď kooptaci schválí, nebo uspořádá novou volbu. Volební období v takovém případě končí uplynutím 5 letého volebního cyklu.
 6. Jednání Výboru řídí Prezident.

Článek VIII.

Sekretář

Sekretáře volí Výbor. Sekretář vyřizuje v souladu s usneseními Členské schůze, Výboru či v souladu s rozhodnutím Nejvyššího orgánu agendu spolku.

Článek IX.

Sbor zakladatelů

Sbor zakladatelů je pětičlenný. Dne 14.7.2015 proběhla za účasti pěti zakladatelů ustavující schůze CAGM, kteří definovali hlavní cíle a poslání CAGM. Těchto pět zakladatelů, kteří jsou nositeli myšlenek, na jejichž základě spolek vzniká, tvoří Sbor zakladatelů.

V případě rezignace člena Sboru zakladatelů na své členství ve Sboru zakladatelů či dobrovolného vystoupení z řad členů CAGM, jeho úmrtí či ztráty způsobilosti k výkonu funkce člena Sboru zakladatelů, zbylí členové na uvolněné místo člena Sboru zakladatelů zvolí nového člena.

Sbor zakladatelů rozhoduje o všech věcech hlasováním. Rozhodnutí Sboru zakladatelů jsou přijata, vysloví-li se pro jejich přijetí nadpoloviční většina všech členů.

Článek X.

Členové

 1. Členem CAGM se může stát pouze ten, kdo souhlasí se Stanovami CAGM. Členství nového člena vzniká rozhodnutím Statutárního orgánu o přijetí za člena, které nemusí mít písemnou formu. Rozhodnutí o přijetí za člena je osvědčeno zadáním údajů o novém členovi do evidence členů vedené CAGM.
 2. Člen CAGM má právo účastnit se členských schůzí, být volen do orgánů CAGM. Má právo využívat zařízení CAGM a účastnit se akcí CAGM.
 3. Členství je osobním statkem a nemůže být předmětem dědění, převodu či přechodu na jinou osobu.
 4. Člen CAGM je povinen zachovávat golfová pravidla a etiketu, svým jednáním nepoškozovat CAGM, řídit se Stanovami CAGM. Je dále povinen šetřit a chránit majetek CAGM a totéž vyžadovat od ostatních uživatelů. Člen CAMG by měl být skutečným “velvyslancem golfu“.
 5. Člen CAGM je povinen platit členské příspěvky a poplatky za upomínky ve výši a splatnosti stanovené Výborem podle čl. VII. odst. 3. písm. f).
 6. Nestanoví-li Výbor jinak, je splatnost ročního členského příspěvku vždy k 25. únoru kalendářního roku, za který se poplatek platí. V případě opožděného placení postupuje Výbor v souladu s čl. VII. odst. 3. písm. f), nebo čl. VII. odst. 3. písm. j), Stanov a podle platného právního řádu České republiky. Úrok z prodlení je stanoven ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 7 procentních bodů za období ode dne splatnosti členského příspěvku do zaplacení.
 7. K ukončení členství člena dochází:
  1. písemným oznámením člena o ukončení členství doručené Výboru v listinné podobě,
  2. vyloučením člena podle čl. VII. odst. 3 písm. I) Stanov,
  3. zánikem členství podle čl. VII. odst. 3 písm. J) Stanov,
  4. úmrtím člena.
 8. Nezaplacením členského příspěvku členství nezaniká.
 9. Člen, který vystoupil z CAGM nebo byl vyloučen, nemá žádné majetkové ani jiné nároky a práva vůči CAGM.
 10. Pro člena, který přestal být členem v průběhu kalendářního roku, platí pro placení členských příspěvků podmínky uvedené v následujících odst. 11. a 12. dle toho, k jakému dni ve vztahu ke splatnosti členského příspěvku skončilo jeho členství.
 11. V případě, že Výbor CAGM v souladu s čl. VII. odst. 3. písm. f) Stanov stanoví roční členský příspěvek, který je vyšší než členský příspěvek v roce minulém, je člen oprávněn přede dnem splatnosti ročního příspěvku uplatnit námitku proti zvýšení členského příspěvku se současným oznámením o ukončení svého členství ke konci kalendářního roku, pro který byl roční členský příspěvek stanoven. V takovém případě je člen povinen uhradit členský příspěvek ve stejné výši, jaká platila v roce předcházejícím s tím, že jeho členství skončí k 31.12. toho roku. Výbor zajistí, aby bylo členství takového člena k 31.12. ukončeno. Oznámení o ukončení členství dle předcházejícího textu nelze vzít zpět.
 12. Člen, který ukončí své členství nebo který bude vyloučen po splatnosti ročního členského příspěvku či mu členství zanikne, je povinen uhradit roční členský příspěvek v plné výši.
 13. Na každého člena, který je členem CAGM k 1. lednu roku se za použití odst. 6., 11. a 12. tohoto článku vztahuje povinnost placení členského příspěvku za tento rok bez ohledu na to, kdy přestal být členem CAGM.
 14. Člen CAGM je povinen sledovat webové stránky CAGM, zejména informace Výboru o výši a splatnosti členských příspěvků pro každý kalendářní rok.

 

Článek XI.

Hospodaření

 1. Zdrojem majetku CAGM jsou zejména vstupní a roční příspěvky členů a dary. Dalším zdrojem příjmů mohou být příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, které však nemohou být hlavním zdrojem příjmů. Příjmy mohou být použity zejména na úhradu závazků CAGM na vlastní, sportovní, společenskou a kulturní činnost, na úhradu příspěvků z titulu členství CAGM v jiných korporacích či společnostech podle čl. II. odst. 2. a na úhradu činnosti Výboru.
 2. Za hospodaření s majetkem a vedené účetnictví odpovídá Výboru Sekretář.
 3. V případě likvidace spolku převede likvidátor spolku likvidační zůstatek spolku na Českou golfovou federaci, IČ 45251100, sídlo Praha 5, Strakonická 2860.

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi konané dne 14.7.2015 a nabyly účinnosti dnem zápisu CAGM do spolkového rejstříku.